Profil verejného obstarávateľa - Verejnoprospešné služby,p.o.

Verejnoprospešné služby
mesta Stará Ľubovňa

Tel.: 052 43 211 86
Komplexné pohrebné služby

Tel.: 052/43 221 28
Prejsť na obsah
Profil verejného obstaraváteľa
Podľa § 49a Zákona č. 95/2013 Z.z. zverejňujeme informácie
a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa dátumu zverejnenia.
Dátum zverejnenia
Zvolený postup verejného obstarávania
Názov zákazky
Podklady k súťaži
Správa o výsledku
29.01.2018
Zverejnenie
Súhrnná sprava o zákazkách

08.01.2018
Podlimitná zákazka bez využitie elektronického trhoviska
Asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácií a chodníkov
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") vyhlásil prostredníctvom vestníka verejného obstarávania č. 005/2018 pod číslom 00169-WYP zo dňa 08.01.2018 verejnú súťaž na uskutočnenie stavebných prác pod názvom „Asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácii a chodníkov".
Všetky materiály súvisiace s predmetným obstarávaním sú dostupné na profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.
Link na profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2943
Link na predmetnú zákazku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/412332
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, resp. uchádzačom riadiť sa postupmi uvedenými v súťažných podkladoch a sledovať prípadné doplňujúce zverejňovanie informácií k predmetnej zákazke na profile verejného obstarávateľa.
30.10.2017
Zverejnenie
Súhrnná správa o zákazkách

18.08.2017
Zákazka s nízkou hodnotou
Rekonštrukcia chodníka a kaplnky cintorína

18.08.2017
Zákazka s nízkou hodnotou
Rekonštrukcia oplotenia cintorína

25.07.2017
Zverejnenie
Súhrnná sprava o zákazkách

29.06.2017
Zákazka s nízkou hodnotou
Parkovisko na území mesta

29.06.2017
Zákazka s nízkou hodnotou
Rekonštrukcia schodiska a Domu smútku

27.04.2017

Zverejnenie

Súhrnná sprava o zákazkách

2017 Q1

06.04.2017

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Asfaltovanie jestvujúcich MK a chodníkov

Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") vyhlásil prostredníctvom vestníka verejného obstarávania č. 69/2017 pod číslom 04475-WYP zo dňa 06.04.2017 verejnú súťaž na uskutočnenie stavebných prác pod názvom „Asfaltovanie jestvujúcich MK a chodníkov".
Všetky materiály súvisiace s predmetným obstarávaním sú dostupné na profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.
Link na profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2943
Link na predmetnú zákazku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/407371

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, resp. uchádzačom riadiť sa postupmi uvedenými v súťažných podkladoch a sledovať prípadné doplňujúce zverejňovanie informácií k predmetnej zákazke na profile verejného obstarávateľa.

26.08.2016

Zákazka s nízkou hodnotou

„Podkladové vrstvy pre umelý trávnik bez pružnej podložky UEFA2“

10.08.2016

Zákazka s nízkou hodnotou

„Lízing na komunálne vozidlo na údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev“

Výzva, prílohy budú zaslané na vyžiadanie

10.08.2016

Zákazka s nízkou hodnotou

„Podkladové vrstvy pre umelý trávnik bez pružnej podložky UEFA“

ZRUŠENÉ

28.07.2016

Podlimitná civilná zákazka s využitím EKS

"Rekonštrukcia chodníkov"

Z201619048 OF-95355

Správa o vyhodnotení

04.05.2016

Civilná podlimitná zákazka s využitím EKS

„Rekonštrukcia ciest a priľahlých plôch - Asfaltovanie MK ul. Tatranská a Mýtna“

Z201610531 OF-83311

04.05.2016

Civilná podlimitná zákazka s využitím EKS

Dodávkový pohrebný automobil

Z201610710 OF-84216


15.04.2016

Postup podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2016 Z. z.

„Lávka nad riekou Poprad, medzi ulicami Mierová a Továrenská – rekonštrukcia podlahy + náter konštrukcie“

Výzva
Príloha č. 1 - Výkaz výmer
Príloha č. 2 - Formulár - plnenie kriteria
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia
mesta Stará Ľubovňa
Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 43 211 86
Fax: 052 43 220 95
e-mail: krett@vps-sl.sk

Návrat na obsah