VPS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Profil verejného obstaraváteľa

Podľa § 49a Zákona č. 95/2013 Z.z. zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa dátumu zverejnenia.

Dátum zverejnenia

Zvolený postup verejného obstarávania

Názov zákazky

Podklady k súťaži

Správa o výsledku

29.01.2018

Zverejnenie

Súhrnná sprava o zákazkách

2017 Q4

08.01.2018

Podlimitná zákazka bez využitie elektronického trhoviska

Asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácií a chodníkov

Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") vyhlásil prostredníctvom vestníka verejného obstarávania č. 005/2018 pod číslom 00169-WYP zo dňa 08.01.2018 verejnú súťaž na uskutočnenie stavebných prác pod názvom „Asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácii a chodníkov".
Všetky materiály súvisiace s predmetným obstarávaním sú dostupné na profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.
Link na profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2943
Link na predmetnú zákazku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/412332


Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, resp. uchádzačom riadiť sa postupmi uvedenými v súťažných podkladoch a sledovať prípadné doplňujúce zverejňovanie informácií k predmetnej zákazke na profile verejného obstarávateľa.

30.10.2017

Zverejnenie

Súhrnná správa o zákazkách

2017 Q3

18.08.2017

Zákazka s nízkou hodnotou

Rekonštrukcia chodníka a kaplnky cintorína

Výzvy, príloha č. 1-časťA, Príloha č. 1-časťB, Príloha č. 2, Príloha č. 3, Príloha č. 4, Príloha č. 5-časťA, Príloha č. 5-časťB, príloha č. 6

18.08.2017

Zákazka s nízkou hodnotou

Rekonštrukcia oplotenia cintorína

Výzvy, príloha č. 1-časťA, Príloha č. 1-časťB, Príloha č. 2, Príloha č. 3, Príloha č. 4, Príloha č. 5-časťA, Príloha č. 5-časťB, príloha č. 6

25.07.2017

Zverejnenie

Súhrnná sprava o zákazkách

2017 Q2

29.06.2017

Zákazka s nízkou hodnotou

Parkovisko na území mesta

Výzva,
príloha č. 1,
príloha č. 2,
príloha č. 3A,
príloha č. 3B

29.06.2017

Zákazka s nízkou hodnotou

Rekonštrukcia schodiska a Domu smútku

Výzva,
príloha č. 1;
S1) Situácia
S2) Schodisko – Existujúci stav
S3) Schodisko – Navrhovaný stav
S4) Schodisko – Detail
S5) Dom smútku – Pohľady – pôvodný stav
S6) Dom smútku – Pohľady – navrhovaný stav
S7) Dom smútku - Výpis okien a dverí
S8) Dom smútku – Výpis okien a dverí
S9) Schodisko – Výpis kovových prvkov
S10) Vizualizácie
príloha č. 2, príloha č. 3, príloha č. 4, príloha č. 5, príloha č. 6, príloha č. 7

27.04.2017

Zverejnenie

Súhrnná sprava o zákazkách

2017 Q1

06.04.2017

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Asfaltovanie jestvujúcich MK a chodníkov

Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") vyhlásil prostredníctvom vestníka verejného obstarávania č. 69/2017 pod číslom 04475-WYP zo dňa 06.04.2017 verejnú súťaž na uskutočnenie stavebných prác pod názvom „Asfaltovanie jestvujúcich MK a chodníkov".
Všetky materiály súvisiace s predmetným obstarávaním sú dostupné na profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.
Link na profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2943
Link na predmetnú zákazku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/407371

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, resp. uchádzačom riadiť sa postupmi uvedenými v súťažných podkladoch a sledovať prípadné doplňujúce zverejňovanie informácií k predmetnej zákazke na profile verejného obstarávateľa.

26.08.2016

Zákazka s nízkou hodnotou

„Podkladové vrstvy pre umelý trávnik bez pružnej podložky UEFA2“

Výzva
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3a
Príloha č. 3b
Príloha č. 4

10.08.2016

Zákazka s nízkou hodnotou

„Lízing na komunálne vozidlo na údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev“

Výzva, prílohy budú zaslané na vyžiadanie

10.08.2016

Zákazka s nízkou hodnotou

„Podkladové vrstvy pre umelý trávnik bez pružnej podložky UEFA“

Výzva
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3a
Príloha č. 3b
Príloha č. 4

ZRUŠENÉ

28.07.2016

Podlimitná civilná zákazka s využitím EKS

"Rekonštrukcia chodníkov"

Z201619048 OF-95355

Správa o vyhodnotení

04.05.2016

Civilná podlimitná zákazka s využitím EKS

„Rekonštrukcia ciest a priľahlých plôch - Asfaltovanie MK ul. Tatranská a Mýtna“

Z201610531 OF-83311

Správa o vyhodnotení

04.05.2016

Civilná podlimitná zákazka s využitím EKS

Dodávkový pohrebný automobil

Z201610710 OF-84216


15.04.2016

Postup podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2016 Z. z.

„Lávka nad riekou Poprad, medzi ulicami Mierová a Továrenská – rekonštrukcia podlahy + náter konštrukcie“

Výzva
Príloha č. 1 - Výkaz výmer
Príloha č. 2 - Formulár - plnenie kriteria

Správa o vyhodnotení

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky